Strojní mechanik


Zkrácené studium je určeno pro hochy a dívky, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jakémkoliv jiném oboru vzdělání.

Délka studia: 1 rok

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Výuka je zaměřena v teoretické části na technickou dokumentaci, strojírenskou technologii, strojnictví, technologii a výrazně na praktickou výuku.

Absolvent ie připraven pro:

  • Ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení.
  • Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností.

Odborné vědomosti a dovednosti:

  • Po ukončení přípravy v učebním oboru Zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních postupech a v ostat­ní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání požadavku zákazníka.
  • Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje a nářadí, zdvi­hací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technolo­gického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět.
  • Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů, plastů a dalších materiálů, používaných ve strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru materiálu.
  • Umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby (montáže). Je schopen rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení ČSN, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání a zpracování. Při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit jejich součásti. Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k montáži, provádět spojování jednotlivých částí rozebíratelným i nerozebíratelným způsobem. Klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy.

Uplatněni na trhu práce:

a) pro hochy i dívky:

strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik poly­grafických strojů, zámečník kolejových vozidel, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač. V případě absolvování příslušného kurzu (v závěrečné fázi přípravy), vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání např.: svářeč, vazač břemen, jeřábník, řidič motorových vozíků, řidič silničních motorových vozidel.

b) pouze pro hochy:

montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář, potrubář, montér kotlář, provozní montér plynovodů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, provozní zámečník elektrotechniky a energetiky železniční dopravy, strojník kafilerní výroby.

Podmínky pro přijetí:

  • dožený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 1.3.2023 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

V roce 2006 byla zahájena výuka ve vlastní svářečské škole v areálu SOU. Žák má možnost v rámci výuky absolvovat vybraný základní kurz svařování se získáním svářečského průkazu. Tím výrazně přispěje ke zvýšení své kvalifikace a prestiži při uplatnění na trhu práce.

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát • výuka probíhá v moderních učebnách • možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna,  sportovní hala apod.)